Miljöpolicy

Vårt miljöansvar innebär att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.

Vårt ledningssystem ska bidra till ständiga förbättringar inom hållbarhetsområde och minska föroreningar och negativa effekter på miljön. Vi arbetar för en hållbar miljö i våra beslut och inköp, så att vi minska miljöpåverkan för oss, patienter, remittenter samt leverantörer.

I våra miljömål tar vi hänsyn till hela livscykeln. Den inkluderar minskning av miljöpåverkan vid produktion, användning och avveckling av produkter.